როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

განხორციელება

DCFTA-ს სამოქმედო გეგმები და წლიური ანგარიშები
სტრატეგიის დოკუმენტები
წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.