როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

სიახლეები

24 06 2019

გამოქვეყნდა მთავრობის დადგენილების პროექტი კომენტარებისთვის

საიტზე შენიშვნებისა და წინადადებებისათვის გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „ტექნიკური რეგლამენტი სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ."

 

აღნიშნული რეგლამენტი ადგენს სათამაშოების უსაფრთხოების წესებს და ვრცელდება იმ პროდუქტებზე, რომლებიც დაპროექტებულია ან განკუთვნილია 14 წლამდე ასაკის ბავშვების მიერ სათამაშოდ გამოყენებისთვის. რეგლამენტით, მათ შორის, გათვალისწინებულია მწარმოებლის, იმპორტიორისა და დისტრიბუტორის ვალდებულებები სათამაშოების უსაფრთხოებასთან მიმართებით.  

 

დადგენილების პროექტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: http://www.dcfta.gov.ge/ge/legislation

 

კომენტარების მიღების ბოლო ვადაა 14/07/2019.

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.