როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან
დააკომენტარეთ საკანონმდებლო პროექტები

ვიდეო ინსტრუქციები

ღონისძიებები
DCFTA სამოქმედო გეგმა და ანგარიში
წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.