როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

DCFTA ბიზნესისთვის

საბაჟო პროცედურები

სად და როგორ დეკლარირდება საქონლის ექსპორტი? 

საქონლის ექსპორტის დეკლარირება ხდება საბაჟო გამშვებ პუნქტში:

 • სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციით;
 • სასაქონლო ზედნადებით (გარდა შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ან სატრანსპორტო საშუალებების ექსპორტისა);

ფიზიკური პირის მიერ 15000 ლარზე ნაკლები საბაჟო ღირებულების საქონლის გატანა (გარდა შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის ან სატრანსპორტო საშუალებების ექსპორტისა) ან საქართველოდან მუდმივსაცხოვრებლად გასვლისას პირადი ნივთების (გარდა სატრანსპორტო საშუალებისა) დანიშნულების საქონლის გატანა საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარირდება: 

 • გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით;
 • ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციით; 
 • ზეპირი დეკლარირებით.

სატრანსპორტო საშუალების ექსპორტი დეკლარირდება შსს-ს მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების საბაჟო დეკლარაციით.

რა დოკუმენტების წარდგენაა საჭირო ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას?

 • საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სატრანსპორტო ზედნადები (CMR) ან TIR-წიგნაკი;
 • საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – კონოსამენტი;
 • საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – ავიაზედნადები;
 • სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სარკინიგზო ზედნადები;
 • საქონლის ნასყიდობის დოკუმენტი - საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულება ან ანგარიშფაქტურა ან სხვა საანგარიშსწორებო დოკუმენტი;

ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციის გამოყენებისას ნებართვების და ლიცენზიების წარდგენა შესაძლებელია დეკლარანტის ბეჭდით და ხელმოწერით დამოწმებული ასლების სახით.

ექსპორტში საქონლის დეკლარირების ვადაა:

 • კონტროლის ზონაში საქონლის ფაქტობრივი განთავსების შემთხვევაში - არა უმეტეს 30 სამუშაო დღე;
 • საქონლის საწყობში დროებით შენახვისას − განაცხადის რეგისტრაციიდან არა უმეტეს 5 კალენდარული წელი;

რა ვადაში უნდა წარედგინოს საბაჟო გამშვებ პუნქტს დეკლარირებული საქონელი?

 • ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილებული საქონელი − დეკლარაციის რეგისტრაციიდან 10 კალენდარულ დღეში;
 • ექსპორტში მოქცეული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება ავტოსატრანსპორტო საშუალების საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის თარიღიდან 45 კალენდარულ დღეში.

სად შეიძლება დასაწყობდეს ექსპორტში მოქცეული საქონელი?

 • საბაჟო საწყობში;
 • საბაჟო ტერმინალში;
 • შენახვის სხვა ადგილზე.

ექსპორტში მოქცეული საქონელი შეიძლება საბაჟო საწყობში დროებით ინახებოდეს არა უმეტეს 120 დღისა.

რა გადასახადებია დაწესებული საქონლის ექსპორტირების დროს?          

საქონლის ექსპორტი გათავისუფლებულია გადასახდელებისაგან.

შენიშვნა: შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტირებისათვის მომსახურების ტარიფი განისაზღვრება შემდეგი მოცულობით:  

 • შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის (შავი ლითონის წარმოების ნარჩენისა და ფერადი ლითონების დაუმუშავებელი შენადნობის გარდა) ექსპორტირებისათვის – 1 ტონაზე 160 ლარის ოდენობით;
 • შავი ლითონის წარმოების ნარჩენის ექსპორტისათვის – 1 ტონაზე 40 ლარის ოდენობით;
 • ფერადი ლითონების დაუმუშავებელი შენადნობის ექსპორტისათვის – 1 ტონაზე 50 ლარის ოდენობით.
წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.