როგორ ვივაჭროთ ევროკავშირთან

DCFTA ბიზნესისთვის

ექსპორტის Help Desk

დაინტერესებულმა პირებს ევროკავშირის ქვეყნებში პროდუქციის ექსპორტისას, კონკრეტულ სასაქონლო პოზიციაზე ევროკავშირის მიერ დაწესებული სპეციფიური მოთხოვნები და გადასახადების შესახებ ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ მოქნილი საძიებო სისტემის მეშვეობით (Export Helpdesk » My export).

ინფორმაციის მაძიებელმა შესაბამის ველში უნდა მიუთითოს სასაქონლო კოდი, წარმოშობის ქვეყანა,-საქართველო (Georgia) და იმ ქვეყნის დასახელება, სადაც უნდა განახორციელოს ექსპორტი. ვებგვერდზე გამოვა ინფორმაცია სასაქონლო პოზიციაზე შიდა გადასახადების (დღგ, აქციზი), სპეციფიური მოთხოვნების (ლიცენზია, ნებართვა და ა.შ,) და წარმოშობის წესების შესახებ.

მაგალითად:

წინამდებარე ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირის დახმარებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და ვებგვერდის შინაარსის ევროკავშირის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.